Anna

Yogalehrerin

  • Vinyasa 200h im Sangha

  • Yin 50 h

  • Jivamukti SW 75 h

  • Jivamukti Assists 25 h

  • Hands On im Sangha

  • Shiatsu Workshop (8 Std)